Bài viết này hướng dẫn cụ thể và chi tiết nhất các cách để tính Subnet Mask qua các ví dụ sát thực tế nhất. Nó sẽ là một hướng dẫn chi tiết và bắt đầu từ kiến thức nền tảng đến áp dụng thực tế cho người mới tìm hiểu. Tuy nhiên trước khi đi vào cách tính cụ thể, ta cần phải đảm bảo hiểu các kiến thức sau:

Trong thực tế, yêu cầu tính subnet mask bắt nguồn từ việc ta muốn chia mạng của mình thành các mạng con. Với các trường hợp thực tiễn ta sẽ cần phải tính các giá trị từ một địa chỉ IP được cấp.

Ví dụ địa chỉ IP được cấp là 192.168.1.35/28,

Ta cần phải tính các giá trị sau:

  • Địa chỉ mạng con.
  • Địa chỉ IP máy chủ đầu tiên.
  • Địa chỉ IP máy chủ cuối cùng.
  • Địa chỉ phát sóng (Broadcast).
  • Subnet Mask.

Để tính các giá trị này, ta thực hiện theo các bước sau:

B1: Tìm Số Subnet:

Mỗi khi chia một mạng lớn thành các mạng con nhỏ hơn (subnet), chúng ta cần biết số lượng mạng con đó. Điều này giúp chúng ta biết được cần bao nhiêu bit để định danh từng subnet.

Trong trường hợp này, số subnet được xác định bằng cách lấy 32 (số bit của một địa chỉ IP đầy đủ) trừ đi số lượng bit được dành cho subnet (trong trường hợp này là 28).

Vậy số subnet là: 32 – 28 = 4.

B2: Tính toán Mặt nạ Subnet:

Mặt nạ subnet là một cách để xác định phần nào của một địa chỉ IP là phần mạng và phần nào là phần máy chủ trong mạng đó.

Với số subnet đã xác định, chúng ta biết được rằng cần có 4 bit để đánh dấu từng subnet (vì 2^4 = 16, và ta có 16 subnet).

Vậy, Mặt nạ Subnet sẽ có dạng 255.255.255.240.

B3: Tìm Kích thước Subnet:

Kích thước của mỗi subnet là số lượng địa chỉ IP trong mỗi subnet, bao gồm cả địa chỉ mạng và địa chỉ broadcast.

Trong trường hợp này, với mỗi subnet, ta có 16 địa chỉ IP.

B4: Tìm Địa chỉ Broadcast:

Địa chỉ broadcast của một subnet là địa chỉ cuối cùng trong subnet đó.

Để tìm địa chỉ broadcast, ta sử dụng kích thước subnet và trừ đi 1.

Vậy địa chỉ broadcast là: 16 – 1 = 15.

B5: Xác định Subnet cho Địa chỉ IP:

Để xác định subnet cho địa chỉ IP 192.168.1.35/28, ta so sánh nó với địa chỉ mạng của từng subnet.

35 nằm giữa 32 và 48, do đó nó thuộc subnet có địa chỉ mạng là 192.168.1.32/28.

B6: Tính toán Địa chỉ Máy chủ đầu tiên:

Địa chỉ máy chủ đầu tiên của mỗi subnet luôn là địa chỉ mạng cộng 1.

Vậy địa chỉ máy chủ đầu tiên là: 192.168.1.33/28.

B7: Tính toán Địa chỉ Máy chủ cuối cùng:

Địa chỉ máy chủ cuối cùng của mỗi subnet luôn là địa chỉ broadcast trừ đi 1.

Vậy địa chỉ máy chủ cuối cùng là: 192.168.1.46/28.

B8:Tính toán Địa chỉ Broadcast:

Địa chỉ broadcast của một subnet luôn là địa chỉ mạng cộng với kích thước subnet trừ đi 1.

Vậy địa chỉ broadcast là: 192.168.1.47/28.

Vậy là chúng ta đã tính được các giá trị sau:

  • Địa chỉ Subnet: 192.168.1.32/28
  • Địa chỉ Máy chủ đầu tiên: 192.168.1.33/28
  • Địa chỉ Máy chủ cuối cùng: 192.168.1.46/28
  • Địa chỉ Broadcast: 192.168.1.47/28
  • Mặt nạ Subnet: 255.255.255.240.

Bảng Subnet Mask với độ dài thay đổi

Độ dài Subnet mask Số máy chủ trên mỗi Subnet
/1 128.0.0.0 2,147,483,646
/2 192.0.0.0 1,073,741,822
/3 224.0.0.0 536,870,910
/4 240.0.0.0 268,435,454
/5 248.0.0.0 134,217,726
/6 252.0.0.0 67,108,862
/7 254.0.0.0 33,554,430
Lớp A
/8 255.0.0.0 16,777,214
/9 255.128.0.0 8,388,606
/10 255.192.0.0 4,194,302
/11 255.224.0.0 2,097,150
/12 255.240.0.0 1,048,574
/13 255.248.0.0 524,286
/14 255.252.0.0 262,142
/15 255.254.0.0 131,070
Lớp B
/16 255.255.0.0 65,534
/17 255.255.128.0 32,766
/18 255.255.192.0 16,382
/19 255.255.224.0 8,190
/20 255.255.240.0 4,094
/21 255.255.248.0 2,046
/22 255.255.252.0 1,022
/23 255.255.254.0 510
Lớp C
/24 255.255.255.0 254
/25 255.255.255.128 126
/26 255.255.255.192 62
/27 255.255.255.224 30
/28 255.255.255.240 14
/29 255.255.255.248 6
/30 255.255.255.252 2
/31 255.255.255.254 0
/32 255.255.255.255 0

Hy vọng bài viết này với ví dụ cụ thể sẽ giúp bạn hiểu được cách tính subnet Mask và địa chỉ IP dễ hiểu nhất!

Thông Tin Về Tác Giả

Tổng Biên Tập at Thiết Bị Mạng Giá Rẻ | Website

Nguyễn Thành Hợp là một chuyên gia về lĩnh vực thiết bị mạng, viễn thông gần 10 năm kinh nghiệm với nhiều chứng chỉ chất lượng như CCNA 200-301, CCNP, CCDA, CCDP,... do Cisco cung cấp. Sở thích cá nhân là khám phá những kiến thức mới mẻ về công nghệ nói chung và đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực mạng!