Kiến Thức Mạng

chức năng của lớp vật lý trong mô hình OSI
chức năng của lớp ứng dụng trong OSI và TCP-IP
tìm hiểu về Data Link layer và lớp dữ liệu
hiểu nguyên nhân và khắc phục broadcast storm
cách khắc phục lỗi Mismatched MTU Size
tìm hiểu về CAM Table Overflow
tìm hiểu về multicast