Về chủ đề Subnet MaskSubnet (mạng con) mình đã viết chuỗi bài viết rất chi tiết. Trong bài này, chúng ta sẽ cùng đi vào các bài tập chia mạng con cụ thể và cách để xử lý chúng như thế nào?

Trước hết, hãy chắc chắn răng bạn đã nắm rõ các kiến thức sau:

Sau đây là các bài tập chia mạng con:

Bài 1: Chia mạng con từ một mạng có sẵn trong lớp C

Ta có một mạng con có sẵn trong lớp C: 192.168.4.0/24, yêu cầu bây giờ cần:

 • Tạo ra 8 mạng con.
 • Tính Subnet Mask mới.
 • Tính số lượng máy chủ trong mạng con.
 • Viết các phạm vi mạng con.

Cách thực hiện:

Mạng con ban đầu là 192.168.4.0 với mặt nạ mạng /24 (255.255.255.0). Điều này có nghĩa là có tổng cộng 256 địa chỉ IP có thể sử dụng trong mạng này.

Để tạo ra 8 mạng con, chúng ta cần chia mạng con ban đầu thành 8 phần bằng cách sử dụng các bit địa chỉ IP. Trong trường hợp này, chúng ta chia thành 8 mạng con để có thể chứa 8 phần bằng nhau của mạng ban đầu.

Với mỗi mạng con mới, chúng ta cần xác định mặt nạ mạng mới để phân biệt các mạng con với nhau. Để làm điều này, chúng ta sẽ cần thêm một số bit mạng mới vào mặt nạ mạng ban đầu. Trong trường hợp này, chúng ta sử dụng mặt nạ mạng /27 (255.255.255.224), có nghĩa là chúng ta thêm 3 bit mạng mới.

Sau khi chúng ta xác định mặt nạ mạng mới, chúng ta cần biết số lượng máy chủ có thể chứa trong mỗi mạng con. Để tính toán điều này, chúng ta sử dụng số bit mạng mới thêm vào mặt nạ mạng. Trong trường hợp này, chúng ta có 5 bit mạng mới (/27 – /24 = 3 bit, 2^3 = 8), nghĩa là mỗi mạng con có thể chứa được 2^5 – 2 = 30 máy chủ ( phải trừ đi 2 là vì địa chỉ IP đầu tiên và cuối cùng không được sử dụng cho máy chủ).

Cuối cùng, chúng ta cần xác định phạm vi của mỗi mạng con. Điều này được thực hiện bằng cách xác định các địa chỉ IP đầu tiên và cuối cùng trong mỗi mạng con.

Ví dụ, mạng con đầu tiên sẽ từ 192.168.4.0 đến 192.168.4.31, mạng con thứ hai sẽ từ 192.168.4.32 đến 192.168.4.63.

Cuối cùng ta có danh sách phạm vi mạng con như sau:

 • 192.168.4.0 – 192.168.4.31
 • 192.168.4.32 – 192.168.4.64
 • 192.168.4.64 – 192.168.4.95
 • 192.168.4.96 – 192.168.4.127
 • 192.168.4.128 – 192.168.4.159
 • 192.168.4.160 – 192.168.4.191
 • 192.168.4.192 – 192.168.4.225
 • 192.168.4.224 – 192.168.4.255

Bài 2: Chia mạng con từ một mạng có sẵn trong lớp B

Với bài tập thứ 2 này, ta cũng sẽ có mạng sẵn trong lớp B như sau: 148.16.0.0/16, Các yêu cầu gồm:

 • Tạo ra 60 mạng con.
 • Tính Subnet Mask mới.
 • Tính số lượng máy chủ trong mạng con.
 • Viết các phạm vi mạng con.

Ta sẽ thực hiện tương tự như bài 1 và tiến hành như sau:

Mạng con ban đầu là 148.16.0.0 với mặt nạ mạng /16 (255.255.0.0). Điều này có nghĩa là có tổng cộng 65,536 địa chỉ IP có thể sử dụng trong mạng này.

Để tạo ra 60 mạng con, chúng ta cần một mặt nạ mạng mới có đủ số bit mạng để chứa tất cả các mạng con. Với 60 mạng con, chúng ta cần ít nhất 6 bit mạng mới.

Mặt nạ mạng mới sẽ là /22 (bởi vì 16 + 6 = 22), nghĩa là chúng ta thêm 6 bit mạng vào mặt nạ mạng ban đầu.

Với mặt nạ mạng mới là /22, chúng ta có 10 bit máy chủ (32 – 22 = 10).

Số lượng máy chủ có thể chứa trong một mạng con là 2^10 -2 =1022 máy chủ (trừ 2 địa chỉ mạng và địa chỉ broadcast).

Các dải địa chỉ mạng con như sau:

 • 148.16.0.0 – 148.16.3.255
 • 148.16.4.0 – 148.16.7.255
 • 148.16.8.0 – 148.16.11.255
 • 148.16.232.0 – 148.16.235.255
 • 148.16.236.0 – 148.16.239.25

Bài 3: chia mạng con từ một mạng có sẵn trong lớp A

Bài tập thứ 3 ta sẽ thử tạo số lượng mạng con nhiều hơn trong lớp A. Ta cũng có một mạng lớp A sẵn có như sau: 18.0.0.0/8 với các yêu cầu sau:

 • Tạo ra 1000 mạng con.
 • Tính Subnet Mask mới.
 • Tính số lượng máy chủ trong mạng con.
 • Viết các phạm vi mạng con.

Mạng con ban đầu là 18.0.0.0 với mặt nạ mạng /8 (255.0.0.0). Điều này có nghĩa là có tổng cộng 2^24 địa chỉ IP có thể sử dụng trong mạng này.

Để tạo ra 1000 mạng con, chúng ta cần một mặt nạ mạng mới có đủ số bit mạng để chứa tất cả các mạng con. Với 1000 mạng con, chúng ta cần ít nhất log2(1000) = 10 bit mạng mới.

Mặt nạ mạng mới sẽ là /18 (vì 8 + 10 = 18), nghĩa là chúng ta thêm 10 bit mạng vào mặt nạ mạng ban đầu.

Với mặt nạ mạng mới là /18, chúng ta có 2^(32-18)-2 = 16382 máy chủ trong mỗi mạng con (trừ 2 địa chỉ mạng và địa chỉ broadcast).

Cuối cùng, chúng ta xác định phạm vi của mỗi mạng con bằng cách xác định các địa chỉ IP đầu tiên và cuối cùng trong mỗi mạng con.

Ví dụ, mạng con đầu tiên sẽ từ 18.0.0.0 đến 18.63.255.255, mạng con thứ hai sẽ từ 18.64.0.0 đến 18.127.255.255, và tiếp tục như vậy cho đến khi có tất cả 1000 mạng con.

Mong rằng qua 3 bài tập chia mạng con này, bạn đã hiểu được cách để chia mạng con trong thực tế diễn ra như thế nào!

Thông Tin Về Tác Giả

Tổng Biên Tập at Thiết Bị Mạng Giá Rẻ | Website

Nguyễn Thành Hợp là một chuyên gia về lĩnh vực thiết bị mạng, viễn thông gần 10 năm kinh nghiệm với nhiều chứng chỉ chất lượng như CCNA 200-301, CCNP, CCDA, CCDP,... do Cisco cung cấp. Sở thích cá nhân là khám phá những kiến thức mới mẻ về công nghệ nói chung và đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực mạng!